Privacy Policy

תנאי שימוש כלליים באתר

מועד התחולה – ינואר 2022

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של רע בית מלאכה לצילום בע"מ (להלן: "האתר"). נבקשך לקרוא בעיון את התנאים בטרם כניסתך לאתר, שכן בעצם שימושך באתר הנך מאשרת כי קראת את התנאים וכי את מסכימה לתנאים הכתובים בו ואם לא קראת, כי ניתנה לך האפשרות לקרוא והנך מסכימה ומאשרת כי תנאים אלה יחולו עליך ללא כל תנאי או השגה.

יתכן ונשנה את תנאי השימוש מעת לעת בין היתר, ככל שישתנו השירותים המוצעים ו/או התכנים וכד'. הננו ממליצים על קריאה חוזרת של תנאי השימוש מידי פעם. מועד התחולה של תנאי שימוש אלה מופיע בראש הדף.

תנאי השימוש כתובים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים, כמובן, גם לגברים.

זכויות קניין רוחני

המידע והתוכן הזמין באתר, ובין היתר "המראה הכללי של האתר", הסימנים מסחריים, הסמלים, המלל, התמונות, העיצובים, הגרפיקה, הוידאו, השמע, הינו רכוש רע בית מלאכה לצילום בע"מ, אלא אם כן צוין אחרת. הנך רשאית להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

אינך רשאית להשתמש או להציג בפומבי או להעתיק או למסור לצד ג' כל חלק באתר, לרבות העתקה, שינוי, שכפול, עריכה, תרגום או עיבוד תוכן האתר לאתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפונים, בתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי וכל הקשור והנובע בכך, ללא אישור מראש ובכתב של רע בית מלאכה לצילום בע"מ.

אינך רשאית להשתמש (או להשתמש לרעה) בסימנים המסחריים ו/או בשמות ו/או בסמלים ו/או בלוגו של רע בית מלאכה לצילום בע"מ.

לידיעתך, הפרה של זכויות בקניין רוחני עשויה להגיע לידי תביעה אזרחית ו/או פלילית.

הצהרה והתחייבות

בשימושך באתר הנך מצהירה ומתחייבת להשתמש באתר בדרך מקובלת ובתום לב וכי אינך מפרה את הוראות כל דין ובין היתר, זכויות קניין רוחני של צד שלישי לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים כלשהם וכי אינך מפיצה בדרך כל שהיא פירסום, חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני וכי אינך עושה שימוש בפעילות לצורך הפצת מידע ו/או פרטים שאינם כדין ובין היתר, אינך מוציאה לשון הרע, פוגעת בפרטיות או כל הפרה אחרת של הוראות הדין וכי כל פעולה שלך הינה באחריותך הבלעדית.

תכנים לפרסום

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, כשהנך שולחת תגובות, תכנים או חומר לרע בית מלאכה לצילום בע"מ ו/או מפרסמת אותם באתר (להלן "תכנים לפרסום") הנך מאשרת בעצם מסירתם כי הנך בעלת כל הזכויות בהם, לרבות זכויות קנין רוחני (כולל זכויות יוצרים) וכי הנך רשאית למוסרם לפרסום. אם אינך היוצרת או בעלת הזכויות בתכנים לפרסום, הנך מאשרת שקבלת הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתיר לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

ידוע לך כי משלוח התכנים לפרסום מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסומו בכל מקום וזמן וכן להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי של רע בית מלאכה לצילום בע"מ בכל אמצעי תקשורת או פרסום אחר המשמש אותה, כפי שתמצא רע בית מלאכה לצילום בע"מ לנכון והנך מתירה לרע בית מלאכה לצילום בע"מ לעשות בתכנים לפרסום כל שימוש שתראה לנכון ו/או להעבירו לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתה. ידוע לך והנך מסכימה שלא תהיי זכאית לכל תמורה, בכסף או שווה כסף, עבור מסירת התכנים לפרסום וכי רע בית מלאכה לצילום בע"מ אינה מתחייבת לפרסם את שמך כמקור התכנים לפרסום או ליתן לך קרדיט וכי ידוע לך כי רע בית מלאכה לצילום בע"מ אינה מתחייבת לפרסמם. כן הנך מאשרת כי נתת את הסכמתך לכל שינוי ו/או עריכה של התכנים לפרסום.

העדר חבות ואחריות

רע בית מלאכה לצילום בע"מ ו/או מי מטעמה לרבות, בין היתר, נושאי המשרה שלה, בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, יועציה וכו', לא ישאו בכל מקרה בכל אחריות לכל נזק בכל הקשור ו/או הכרוך לשימוש באתר ובין היתר, לנזקים הנובעים מהשימוש ו/או אי היכולת להשתמש באתר בשל שיבוש ו/או כל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת האתר או מהמידע הניתן באתר או מכל כשל בביצוע, שגיאה, השמטה, הפרעה, מחיקה, וירוס מחשב, כשל בקו התקשורת, מתקפת סייבר, גניבה או הרס או גישה לא מורשית, שינוי של רשומה או שימוש בה. רע בית מלאכה לצילום בע"מ אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא תקלות, קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, חומרה ובקווי תקשורת אצל רע בית מלאכה לצילום בע"מ ו/או מי מטעמה. הנך מצהירה כי ידוע לך שהגלישה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. רע בית מלאכה לצילום בע"מ אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים לרבות התנהגות משמיצה, פוגענית או לא חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים ולא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור. רע בית מלאכה לצילום בע"מ ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות בגין כל דבר הנובע מהשימוש באתר, לרבות קבצי מידע, תוכנה ו/או חומרה שלך. השירותים והמידע באתרי אתר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS). רע בית מלאכה לצילום בע"מ אינה יכולה להתאימם לצרכיך האישיים. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה בגין דיוקם או התאמתם לצרכיך. השימוש בשירותים והורדת נתונים מהאתר יעשו, אפוא, על אחריותך הבלעדית והמלאה. רע בית מלאכה לצילום בע"מ ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר או הסתמכות על המידע המתפרסם באתר. בין היתר, אין כל התחייבות או אחריות לכך שתשיגי תוצאות מוצלחות כתוצאה ממילוי הוראה ו/או הנחיה ו/או המלצה הניתנות באתר.

השימוש והגלישה באתר הינם באחריותך הבלעדית. אם אינך מרוצה מחומרים כלשהם המפורסמים באתר או באי אלו מתנאי שימוש אלה, הפסיקי להשתמש באתר.

מידע באתר

המידע והתוכן באתר זה נערכו ונבדקו באופן סביר. עם זאת, ייתכן שבתום לב יפלו בו טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. רע בית מלאכה לצילום בע"מ אינה יכולה לשאת באחריות בדבר האיכות, המהימנות והעדכניות או הדיוק של תוכן האתר. יתכן שהמידע יהיה עדכני למועד מסוים, אך ישתנה לאחר מכן. רע בית מלאכה לצילום בע"מ אינה מתחייבת לכך שהתיאורים, הצבעים, המידע באשר למוצריה או כל תוכן אחר הזמין באתר מדויקים, שלמים, מהימנים, עדכניים וללא שגיאות. אל תסתמכי על המידע בעניין מהותי כלשהו אלא אם בדקת אותו תחילה באופן עצמאי. קודם שהחלטת לפעול על יסוד מידע כזה, חובה עליך לזכור כי נסיבותיך האישיות מחייבות התייחסות אישית של בעלת מקצוע. הנך מתבקשת לפנות לבעל מקצוע מתאים לפני כל מהלך המסתמך על המידע באתר. כל החלטה שתקבלי ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך הבלעדית. רע בית מלאכה לצילום בע"מ אינה מתחייבת כי פרטים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יתאימו לציפיותיך ו/או דרישותיך.מידע אודות המוצרים

ההצהרות המופיעות בקשר עם המוצרים לא נבדקו ו/או אושרו על ידי הרשויות הרגולטריות והתוצאות המדווחות, אם ישנן, אינן מופיעות בהכרח אצל כל משתמשת. ההצהרות והמוצרים אינם מיועדים לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע תופעה או מחלה כלשהם.

עליך להקפיד להשתמש במוצרים בהתאם להוראות ולאזהרות הניתנות לגביהם. עליך לבדוק תמיד את מרכיבי המוצרים לפני השימוש בהם על מנת להימנע מתגובות אלרגיות או אחרות.

שירותים המחייבים רישום

באתר מוצעים שירותים המחייבים הרשמה. תוכלי ליהנות משירותים אלה רק לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ואישור הסכמתך לכל הנלווה לשירות.

בזמן הרשמתך לשירות תתבקשי ליתן פרטים אישיים כדוגמת שמך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. עליך ליתן אך פרטים נכונים ומלאים. פרטים שגויים ימנעו ממך את האפשרות להשתמש בשירות וכן את האפשרות ליצירת קשר עמך בשעת הצורך. באם חל שינוי בפרטיך, אנא דאגי לעדכנם אם ברצונך להמשיך וליהנות מן השירות.

רע בית מלאכה לצילום בע"מ רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. רע בית מלאכה לצילום בע"מ רשאית גם לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו בכל עת בין היתר, מן הסיבות הבאות: אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים/חלקיים. אם בצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע ברע בית מלאכה לצילום בע"מ או בצדדים שלישיים כלשהם. אם הפרת את תנאי השימוש באתר או את התנאים של איזה מהתקנונים המפורסמים באתר או הפרת כל דין. אם תעשי כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל אופן שהוא וכד'.

מדיניות הפרטיות

רע בית מלאכה לצילום בע"מ מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשות באתר. לשם כך רע בית מלאכה לצילום בע"מ מפרסמת מדיניות פרטיות המשקפת את התנהלותה ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. מומלץ לקרוא את מדיניות הפרטיות לפני השימוש באתר בכלל וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ שתחזרי ותקראי אותה מדי פעם.

להזכירך, באם אינך רוצה לאפשר לנו לאסוף פרטים אישיים אודותיך, אל תספקי לנו מידע כזה.

קישורים באתר

במידע המתפרסם באתר אפשר ותמצאי קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע הללו אינם מתפרסמים על ידי רע בית מלאכה לצילום בע"מ או מי מטעמה. רע בית מלאכה לצילום בע"מ אינה נושאת באחריות כלשהי להם. יתכן שתמצאי שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאת מתנגדת לתוכנם או סבורה כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. דעי שאין באפשרות רע בית מלאכה לצילום בע"מ לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן, שלם, מדויק או עדכני. רע בית מלאכה לצילום בע"מ אינה שולטת במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואיננה מפקחת עליהם. לפיכך העובדה שתמצאי באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

רע בית מלאכה לצילום בע"מ אינה מתחייבת שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. רע בית מלאכה לצילום בע"מ רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו חלים רק על השימוש שלך באתר של רע בית מלאכה לצילום בע"מ. אנא עייני בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל ספק ו/או של האתר המקושר. אם אינך מסכימה להיות מחויבת לתנאים והמגבלות המופיעים שם, אנו ממליצים להפסיק את השימוש בשירות זה או את ביקורך באתר המקושר.

פניה אלינו

באם הנך סבורה כי המידע ו/או התוכן באתר, במלואם או בחלקם, מוגנים בזכויות יוצרים ו/או בהגנה אחרת וכי הם מהווים הפרת של זכויות צד ג' כלשהו, אנא פני אלינו, צייני מהי ההפרה וכן את פרטיך לשם יצירת הקשר עמך.

באם ברצונך לדווח על הפרות משפטיות הקשורות לאתר שלנו, פני אלינו.

במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו באתר, אנא הודיעי לנו. ככל שהעניין תלוי בנו, נשתדל לברר ולתקן בהקדם האפשרי. רע בית מלאכה לצילום בע"מ אינה מתחייבת שכל טעות ו/או פגם יתוקנו.

אנא פני אלינו באחת הדרכים הבאות:

באמצעות דואר רגיל לכתובת:

רע בית מלאכה לצילום בע"מ

רח' הקדר 16 נתניה. ישראל מיקוד: 4237796

באמצעות תיבת "צור קשר" באתר.

הסרה ממאגר המדוורים (רשימת תפוצה)

לצורך הסרתך ממאגר המדוורים שלנו תוכלי לפעול באחת מן הדרכים הבאות:

להסרה מיידית ומהירה מהמאגר ללא צורך בפנייה אלינו- באמצעות הקישור המצורף לכל דיוור או SMSפרסומי שנשלח. זוהי הדרך המומלצת והמהירה ביותר.
שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected]
באמצעות פניה ב"צור קשר" באתר.
שיפוי

הינך מתחייבת לשפות את רע בית מלאכה לצילום בע"מ בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, ובין היתר, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפי את רע בית מלאכה לצילום בע"מ בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתעלה נגדה על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם תכנים לפרסום שתמסרי באתר.

לעניין סעיף זה "רע בית מלאכה לצילום בע"מ" משמעו לרבות עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה.

שינויים באתר והפסקת השירות

רע בית מלאכה לצילום בע"מ רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל בין היתר, את מראהו, היקפו וזמינות השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים לגרום לתקלות או אי-נוחות וכיו"ב מובהר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רע בית מלאכה לצילום בע"מ בשל השינויים כאמור או תקלות שיתרחשו תוך ביצועם.

רע בית מלאכה לצילום בע"מ רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם. רע בית מלאכה לצילום בע"מ תשתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת שירותים אלה זמן סביר מראש.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מאתר זה הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל.
ההסכם על חלקיו

תנאי שימוש אלה, וכן כלל התקנונים והתנאים כפי שיתפרסמו באתר, מעת לעת, על תיקוניהם ונספחיהם ולרבות אלה העוסקים ב: מדיניות הפרטיות, תנאי הרכישה באתר, משלוחים והחזרות, רכישת גיפט קארד מהווים הסכם בין רע בית מלאכה לצילום בע"מ לבינך בכל הקשור ו/או הנובע משימושך באתר.

כללי

לרע בית מלאכה לצילום בע"מ שיקול הדעת הבלעדי לשנות תנאי שימוש אלה. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר. שימושך באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא תנאי השימוש מפעם לפעם.

אי שימוש בזכות המוקנית לרע בית מלאכה לצילום בע"מ על פי תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו תהא זכאית המשתמשת, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכיח את תביעתה בכל עילה שהיא, עד 500 ₪ ולא מעבר לכך (בנוסף להחזר סכום הרכישה בהתאם לתנאים כאמור בתקנון תנאי הרכישה).

מובהר כי אם הוראה מתוך תנאים אלו אינה חוקית או הופכת לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה בתחום השיפוט, יתר ההוראות אשר הינן בתוקף וניתנות לאכיפה בתחום השיפוט, תשארנה בעינן.